Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Obchodní podmínky eshopu

Tento internetový obchod slouží pro jednoduchý a pohodlný výběr produktů firmy  AP-SOFT JABLONEC s.r.o., IČO 27336646, DIČ CZ27336646, (dále jen „prodávající“) stanoví tyto obchodní podmínky pro realizaci objednávek z internetového obchodu dodávaných svým obchodním partnerům (dále jen „kupující“). Odeslaná objednávka z tohoto systému je závazná a  je považována za objednávku. Po odeslání objednávky vás budeme do 24 hodin kontaktovat e-mailem nebo popř. telefonicky o potvrzení objednávky.

Jak nakupovat

  • přímo v prodejně na adrese: Rýnovická 13 , Jablonec nad Nisou, 46601
  • otevřeno Po-Pá 7.30–16.30
  • přes internetový obchod na www.ap-soft.cz
  • e-mailem na objednavky@ap-soft.cz
  • telefonem 483 305 899, faxem 483 305 266

I. Způsob plnění

1. Minimální objednané množství je v hodnotě od 1,- Kč bez DPH.
2. Za řádně plněnou dodávku se považuje i  částečné plnění prodávajícího. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění, bude-li prodávajícím na toto částečné plnění upozorněn nejpozději s dodáním zboží.
3. Doprava zboží je realizována:

Osobně
Zboží, je-li právě skladem, je možno vyzvednout osobně v prodejně Rýnovická 1274/13, Jablonec nad Nisou.
Vlastní doprava
Doba přepravy je 24 hodin, zboží je tedy doručeno do druhého dne od expedice na Vámi udanou adresu. Cena dopravy je při objednávce nad 2000 ZDARMA  u objednávek nižších je cena dopravy od 120,- bez DPH.

4. Jiný způsob dopravy musí být výslovně sjednán a v tomto případě se prodávající zavazuje umožnit kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči případnému dopravci.

II. Doba plnění

1. Zboží je expedováno, je-li právě skladem, v den popř. následující pracovní den po provedení objednávky. V  opačném případě do pěti pracovních dnů. V případě prodloužení dodací lhůty informuje prodávající kupujícího. Pokud není prodejce schopen vyřídit objednávku, uvědomí zákazníka o tomto e-mailem či telefonicky, popřípadě navrhne alternativní řešení. 
2. Prodávající má právo dřívějších dodávek
3. Prodávající má právo rozdělit na několik dodávek s různým termínem dodání a různou fakturací plateb a to i bez souhlasu kupujícího. V takovémto případě ale účtuje poštovné a náklady na dopravu jako by odesílal jen jednu zásilku.

III. Místo plnění

Místo plnění je provozovna firmy, AP-SOFT JABLONEC, Rýnovická 1274/13, Jablonec nad Nisou.

IV. Cena plnění

Ceny jsou platné pouze v tomto internetovém obchodě. Cena plnění se stanovuje dohodou v kupní smlouvě (odeslané objednávce). V případě dojde-li k jakékoliv změně v prodejní ceně z důvodu navýšení ceny dodavatele, změny kurzu popř. dle ostatních mimořádných nákladů prodávajícího informuje o této skutečnosti kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Objednávka je realizována až po vzájemné dohodě obou stran.

V. Platební podmínky

Kupní cenu, balení, dopravu a případné pojištění zaplatí kupující jedním z těchto způsobů:

v hotovosti při převzení zboží (dobírka)
převodním příkazem kupujícího na účet prodávajícího, splatným nejpozději do 10 dnů po dodávce zboží není-li dohodnuto jinak avšak po předchozí dohodě obou stran
složením celé kupní ceny v hotovosti na účet prodávajícího před expedicí objednávky
složením smluvně dohodnuté výše kupní ceny v hotovosti nebo na účet prodávajícího, při větších odběrech zboží (záloha)

VI. Vady plnění a reklamace

1. Pokud kupující ve stanoveném termínu neuhradí cenu zboží, je v prodlení.
2. Je-li kupující v prodlení s plněním svého závazku, a to i jen v jeho části, zaplatí úrokovou sazbu ve výši 0,5% dluhu za každý i jen započatý den prodlení.
3. Nepřevezme-li kupující řádně plněnou dodávku zboží, je prodávající oprávněn tuto dodávku uskladnit na účet kupujícího, o čemž jej uvědomí. Za nepřevzetí řádně plněné dodávky zboží je kupující povinen ve smyslu ustanovení § 300 a následně obchodního zákoníku zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty této dodávky i  za předpokladu, že se jedná o nepojištěné zboží.
4. V případě, že je dodané zboží již pojištěno a pro další prodej nezpůsobilé, je kupující povinen uhradit tuto ztrátu, a to ve výši 80% z celkové hodnoty dodaného zboží.
5. V případě, že zboží má vady oproti objednanému provedení postupuje kupující dle reklamačního řádu prodávajícího.
6. Okamžikem převzetí zboží nebo jeho předání veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit smluvenou kupní cenu.
7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží později, než určuje § 443 obchodního zákoníku, tj. teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Reklamační podmínky a podmínky pro vrácení zboží:

Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat nepoškození přepravních obalů a prohlédnout si zboží. V případě poškození obalu zboží je zákazník povinen toto uvést do faktury či dodacího listu při převzetí zakázky. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě dodávky vadné služby, nesouladu mezi zbožím objednaným a dodaným, postupuje zákazník stejným způsobem.
Postup při vyřizování reklamace se řídí zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Zákazník může požádat a k předání reklamovaného zboží využít přepravu AP-SOFT, kterou jsou realizovány dodávky zboží. V takovém případě je reklamované zboží vyzvednuto u zákazníka podle přepravních možností přepravy - lhůta pro vyřízení reklamace pak počíná běžet až od okamžiku, kdy převezme reklamované zboží od řidiče, pověřený pracovník na provozovně , který bezprostředně po převzetí vadného zboží vystaví reklamační protokol.
Zákazník má právo vrátit nepoužité zboží, s výjimkou zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného, do 10 pracovních dnů ode dne dodání zboží v případě papíru a kancelářských potřeb, do 3 dnů v případě nápojů, občerstvení, drogerie a kancelářské techniky. Toto zboží musí být v původním obalu a nepoškozené. Právo takto odstoupit od kupní smlouvy musí zákazník uplatnit nejpozději poslední den stanovené lhůty.

V případě, že zákazník vrací z jeho strany chybně objednané zboží a jedná se o tyto položky:
a) nekatalogové položky
b) položky objednané přímo pro něj na základě písemné objednávky
c) položky objednané ve větším množství, než jsou standardní zásoby prodávajícího

je prodávající při tomto odstoupení od kupní smlouvy oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši 300 Kč bez DPH, kterým se pokryjí náklady prodávajícího na manipulaci se zbožím (vyzvednutí a převzetí zboží, kontrola, zaskladnění).
V případě, že zákazník chybně objednal zboží a toto zboží vrací a není spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (a nejedná se o položky vyjmenované výše), je prodávající při tomto odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží zpět na sklad prodávajícího oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši 150 Kč bez DPH. V případě, že bude prodávající toto zboží vracet zpět dodavateli, je oprávněn účtovat dopravné (poštovné) a manipulační poplatek ve výši 300 Kč bez DPH.

Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku , má právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží, pokud byla smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (telefonicky, faxem, e-mailem, e-shopem). Právo odstoupit od smlouvy nemá zákazník v případě zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného, podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Uplatnění odstoupení od smlouvy musí zákazník společnosti AP SOFT sdělit písemně ve shora uvedených termínech. Zákazník je povinen
při vrácení zboží vrátit i obal zboží, porušený pouze v rozsahu vybalení zboží a jeho prohlédnutí.

Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Nestandardní záruční doba musí být vždy uvedena v katalogu společnosti AP SOFT u konkrétního zboží, na které se nestandardní záruční doba vztahuje.
Tyto reklamační podmínky a podmínky pro vrácení zboží nabývají účinnosti dnem 1.1.2010

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akce" nebo jiné označení obdobného významu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


Dobropis k vrácenému zboží z reklamace je vystaven do 14-ti pracovních dnů od jeho předání pracovníkovi.

Součástí obchodních podmínek je reklamační řád. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Za AP-SOFT JABLONEC s.r.o. , Petr Anderle - jednatel společnosti